Збірник тез конференції 2015

Збірник матеріалів І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 6 травня 2015 року.

 

 

УДК 7.05:378
ББК 74:85

Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня) – Черкаси: Брама-Україна, 2015. – 172 с.

Про збірник:

В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

Редакційна колегія:
Касьян Тетяна Костянтинівна
заслужений художник України, доцент;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Полудень Лілія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Вішнікіна Альона Ігорівна
викладач;
Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького

Підп. до друку 29.04.2015. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times. Вид. No1-16.
Умовн. друк. арк. 8,23. Тираж 300 прим.
Видавець Вовчок О. Ю.
Свідоцтво про внесення
до Державного реєстру видавців.
Серія ДК No 650 від 30.10.2001 р.

Опубліковано: 2018-01-12

Весь випуск

Публікації