Збірник матеріалів ІI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 19 квітня 2016 року.

УДК 7.05:378
ББК 74:85

Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня) – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2016. – 128 с.

В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

Редакційна колегія:
Касьян Тетяна Костянтинівна
заслужений художник України, доцент;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Полудень Лілія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Олійник Наталія Іванівна
старший викладач;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Середа Наталія Борисівна
старший викладач;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Єфіменко Альона Ігорівна
викладач; 
Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького

Підп. до друку 15.04.2016. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times. Вид. No1-16.
Умовн. друк. арк. 5,39. Тираж 300 прим.
Видавець Вовчок О. Ю.
Свідоцтво про внесення
до Державного реєстру видавців.
Серія ДК No 650 від 30.10.2001 р.

Опубліковано: 2018-01-13

Весь випуск

Публікації